Zapisz się do Newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi ofertami.
Zaloguj się

Zapytanie o wycenę

Nowy koszyk 0

Klub trakera


Data publikacji:

REGULAMIN KLUBU TRAKERA

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin stanowi warunki działania Klubu trakera i określa prawa i obowiązki Klienta, a także obowiązki Sprzedawcy.
 2. Organizatorem jest traker24.eu sp. z o.o., 59-500 Złotoryja, Dworcowa 3
 3. Do Klubu trakera przystępuje każdy klient rejestrujący się w sklepie.
 4. W ramach Klubu trakera Klient gromadzi punkty na swoim koncie. Zgromadzonymi punktami może płacić za zakupy w sklepie www.traker24.eu zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 5. Prawo do korzystania z konta, jest osobiste i przysługuje wyłącznie Klientowi.
 6. Informacja o terminie zakończenia Klubu trakera, zostanie zamieszczona na stronie www.traker24.eu z miesięcznym wyprzedzeniem.
 7. W przypadku zakończenia programu Klubu trakera punkty mogą zostać wykorzystane w terminie 30 dni od dnia zakończenia programu. Po tym terminie punkty zostają anulowane.

 

§2. DEFINICJE

 1. Klub trakera - program pozwalający Klientom na gromadzenie punktów na swoim koncie i możliwość płacenia nimi za zakupy w sklepie www.traker24.eu zgodnie z regułami określonymi w niniejszym regulaminie.
 2. Klient – osoba dokonująca zakupów w www.traker24.eu oraz sklepach stacjonarnych.
 3. Organizator – traker24.eu sp. z o.o.
 4. Punkty - punkty przyznawane na zasadach określonych w §5 niniejszego Regulaminu.

 

§3. UCZESTNICTWO

 1. Uczestnikiem programu może być osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w www.traker24.eu i sklepach stacjonarnych oraz  spełniająca przesłanki uczestnictwa w Programie wskazane w Regulaminie.
 2. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie.
 3. Z chwilą rejestracji na stronie sklepu www.traker24.eu klient dokonuje aktywacji swego konta i staje się Uczestnikiem Klubu trakera.
 4. Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.
 5. Klient zobowiązuje się poinformować Organizatora o zmianie swoich danych osobowych. W przypadku nie powiadomienia o zmianie danych osobowych, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany niezaktualizowaniem danych.

 

§4. SYSTEM PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

 1. Punkty przyznawane są w następujący sposób: Za każdy towar/usługę jest indywidualnie określona ilość punktów oraz od wartości każdego zamówienia.
 2. Punkty przyznawane są  od momentu zarejestrowania się w programie.
 3. Rejestracja punktów odbywa się automatycznie po każdym zrealizowanym zamówieniu.
 4.  Uczestnik dokonuje zgłoszenia wymiany punktów na nagrody w sposób za pośrednictwem panelu na stronie programu….

 

§5. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

 1. Klient może punkty zgormadzone na swoim koncie wymienić na nagrody. Katalog nagród znajduje się na stronie internetowej……………………………..Zgromadzone punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany katalogu nagród oraz zmiany ilościowej punktów wymaganej do otrzymania określonej nagrody. Zmiany te obowiązują z chwilą ich opublikowania na stronie Organizatora. Informacja o zmianach w zakresie powyżej opisanym będzie opublikowana na stronie Organizatora w terminie 30 dni przed dniem wprowadzeniem zmiany. Po upływie tego terminu Uczestnik nie będzie mógł skorzystać z Katalogu nagród w poprzednim brzmieniu.
 3. Warunkiem otrzymania nagrody jest brak zaległości w płatnościach na rzecz Organizatora.
 4. Uczestnik zgłaszający chęć otrzymania wskazanej przez niego nagrody przechodzi weryfikację liczby punktów zgromadzonych na swoim koncie, następnie w terminie… ..dni nagroda jest mu wydawana. Termin na wydanie nagrody może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 5. Nagrodę, działając na zlecenie i na rzecz Operatora wyda Uczestnikom Operator programu.
 6. Uczestnikowi nie przysługuje prawo zmiany lub odwołania zamówienia nagrody.
 7. Wydawanie nagrody następuje przesyłką kurierską. Wydanie nagrody następuje z chwilą podpisania przez uczestnika potwierdzenia odbioru.
 8. W przypadku gdy Nagroda podlega opodatkowaniu dla Uczestników niedokonujących zakupów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, to wartość nagrody zawiera należny podatek, a jej część pieniężna zostanie automatycznie pobrana przed wydaniem nagrody na poczet podatku.
 9. Jeżeli uczestnik dokonuje zakupów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, to obowiązek rozliczenia podatku z właściwym urzędem skarbowym ciąży na Uczestniku. 

 

§6.REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

 1. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w programie. W tym celu przesyła na adres …………….stosowną informację.
 2. Organizator zastrzega prawo nieprzyznania nagrody Uczestnikowi w sytuacji, gdy Uczestnik podejmuje działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem oraz w przypadku ………………………………………….

§8. REKLAMACJE

 1. Uczestnik ma możliwość zgłoszenia reklamacji na adres Operatora programu lub mailowo na adres: kontakt@loyaltyzen.com.
 2.  Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane uczestnika oraz powód zgłoszenia reklamacji.
 3. Reklamacje zostaną uwzględnione w terminie 30 dni od zgłoszenia.

 

§9. DANE OSOBOWE

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta wyrażona w momencie przystąpienia do programu lojalnościowego.
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator programu: traker24.eu sp. z o.o.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi udziału w programie oraz w celach marketingowych, jeżeli Klient wyraził na to zgodę.
 4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich, usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub zmiany jej zakresu. Klient ma także prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego.
 5. W sprawach danych osobowych prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@traker24.eu.
 6. Dane będą przetwarzana przez co najmniej przez okres trwania programu. Dane mogą być przechowywane dłużej, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

 

§10.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 1. Organizator nie odpowiada za podanie przez Klienta niepełnych bądź nieprawdziwych danych podczas wypełniania formularza, edycji danych. Nie ponosi również odpowiedzialności za konsekwencje udostępnienia przez Klienta stronom trzecim swoich danych służących do rejestracji lub logowania na Stronie Internetowej.
 2. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Klienta do ilości punktów i realizacji zamówień.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowość doręczenia przesyłek przez pocztę polską lub firmę kurierską.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne nagród.

 

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany regulaminu będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej www.traker24.eu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych w związku z Programem jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.